2018 loopt op zijn einde en ook wij sluiten helaas onze webshop. Ons online verhaal eindigt hier. We willen graag iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen!×

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Wij zijn: Koopvleesonline.be is de commerciële naam van de eenmanszaak M. Van de Steen Ternatsestraat 52 1790 Essene E-mailadres: info@koopvleesonline.be] Ondernemingsnummer:BE0864 806 666

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 • Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 • De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 • Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 • Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door M. Van de Steen.
 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. M. Van de Steen is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. M. Van de Steen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • M. Van de Steen is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden MasterCard,Maestro, Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bepaal de dag en uur waarop je wenst geleverd te worden, levering gratis aan huis, tenzij anders vermeld. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of 1 het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald [geef hier eventueel uitdrukkelijk aan dat je de terugbetaling doet middels een ander betaalmiddel].
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 • Je kan je retourpakket retourneren via een koerier: Dynalogics.
 • Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Van de Steen – Ternatsestraat 52 – 1790 Essene. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

  Modelformulie voor herroeping

  1 In het geval van diensten (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen]:
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 5 – De prijs

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 • Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 • Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • Algemeen om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 • Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@koopvleesonline.be) waarna in samenspraak zal besloten worden hoe het artikel terug dient bezorgd te worden aan eenmanszaak M. Van de Steen.
 • Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.
 • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 • Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 • De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 • Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 • Gezien de versheid en bederfelijkheid van de producten is het zeer belangrijk dat de klant op het aangegeven afleveradres en de geplande leveringsdatum aanwezig is voor ontvangst van de goederen. De goederen worden, ofwel in eigen beheer geleverd, ofwel door een door KOOPVLEESONLINE aangestelde vervoerder of koerier. Indien de klant niet aanwezig is wordt er bij de naaste buren geleverd en laat de koerier u hiervan een melding achter in de brievenbus.
 • Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen plaats en datum, en de goederen aldus niet in ontvangst neemt, dan zal KOOPVLEESONLINE op geen enkele manier aansprakelijkheid dragen voor bederf of kwaliteitsvermindering van de door haar ter beschikking gestelde producten. In dat geval gaan de goederen retour naar KOOPVLEESONLINE en kan er eventueel overeengekomen worden voor een afhalen op het adres van KOOPVLEESONLINE. Deze afspraken kunnen gemaakt worden via info@koopvleesonline.be.
 • Indien de goederen door een aangestelde vervoerder of koerier later zouden aangeboden worden dan de dag waarop de levering zou moeten plaatsvinden dan dient de klant deze te weigeren.
 • Op het tijdstip van levering dient de klant de goederen te controleren. In elk geval kunnen slechts de klachten in aanmerking worden genomen, die meteen na de levering geformuleerd worden. Klachten die slechts geuit worden vanaf de dag na levering, kunnen niet meer in aanmerking genomen worden.
 • De goederen worden verpakt in speciale verpakking (Thermodoos met temperatuursensor) die de juiste conditionering (temperatuur) van de goederen tijdens het transport garanderen. Gezien de beperkte duur van deze conditionering wordt de klant geacht om de goederen tijdens ontvangst ook op temperatuur te controleren en vervolgens meteen de goederen uit de thermodoos te halen en in de koelkast of diepvries te bewaren.
 • In geval van misbruik, behoudt KOOPVLEESONLINE zich steeds het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, reservaties en bestellingen te weigeren.
 • Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant  er mee in dat zijn gegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres …) zichtbaar worden vermeld op zijn pakket.
 • Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 • Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.
 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Heb je vragen ivm deze retour, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@koopvleesonline.be.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 • Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  • Indien de producten aan bederf onderhevig zijn Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).

Artikel 9 – Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@koopvleesonline.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
Abonneer op nieuwsbrief